БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2022 ОНЫ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДАХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ