Бүтэц зохион байгуулалт

2021 онд ажиллах бүтэц, орон тоо

Д/д Албан тушаал Орон тоо, хүн
1 Албаны дарга 1
2 Аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч 2
3 Аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч 3
4 Нягтлан бодогч 1
5 Архив, бичиг хэргийн ажилтан 1
6 Жолооч 1
Нийт  9