Зорилго

Улсын салбарын засаглал, эрсдлийн удирдлага, дотоод хяналтын үйл явцын үр нөлөөг бодитоор, хараат бус бие даасан байдлаар үнэлж, үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааг сайжруулах, улсын хөгжил, нийтийн сайн сайханд чиглэсэн зөвлөмжөөр шийдвэр гаргагч нарыг хангах, дэмжлэг үзүүлэх.