САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ СХШ-ЫН УЛСЫН /АХЛАХ/ БАЙЦААГЧ НАРЫН 2022 ОНД АУДИТ ХИЙХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХИЙХ ХУВААРЬ