Хууль дүрэм журмын жагсаалт

Албаны үйл ажиллагаандаа мөрдөж буй хууль, тогтоомж, дүрэм, журам зааврын жагсаалт

 1. Төсвийн тухай хууль
 2. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль
 3. Төрийн хяналт, шалгалтын тухай хууль
 4. Шилэн дансны тухай хууль
 5. Төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
 6. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль
 7. Нийгмийн даатгалын тухай хууль
 8. Хувь хүний  орлогын албан татварын тухай хууль
 9. Төсөвт байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн үндэсний стандарт
 10. Суудлын авто машин хэрэглэх эрхийн тухай Засгийн газрын 2015 оны 184-р тогтоол
 11. Төрийн албан хаагчид шагнал, мөнгөн урамшуулал олгох журам , Засгийн газрын 2019.01.09-ны 5 дугаар тогтоол
 12. Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, Засгийн газрын 2019 оны 33-р тогтоол
 13. Төр засгийн шугамаар гадаад дотоодын зочин, төлөөлөгчдөд хүндэтгэлийн зоог барих, хүлээн авалт хийх зардлын норматив батлах
 14. Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдсан мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандарт тогтоох тухай Засгийн газрын 2016 оны 29 тогтоол
 15. Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоол
 16. Засгийн газрын 2019 оны 07 дугаар тогтоол
 17. Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох тухай журам
 18. “Журам батлах тухай”Сангийн сайд, Монгол банкны ерөнхийлөгчийн хамтарсан тушаал №24 /а9 2013.01.24/ Засгийн газрын болон төсвийн байгууллагын дансыг Монгол банк, арилжааны банкинд нээх, хаах журам
 19. “Журам батлах тухай”Сангийн сайдын тушаал №238 /2012.11.15/ Төсвийн урамшуулал олгох хувь, хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, түүнийг зарцуулах, тайлагнах, нягтлан бодох бүртгэлд тусгах, хяналт тавих журам
 20. “Журам батлах тухай”Сангийн сайдын тушаал №61 /2021.04.20/ Засаг даргын нөөц хөрөнгөөр зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам
 21. “Журам шинэчлэн батлах тухай”Сангийн сайдын тушаал №264 /2012.12.23/
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам
 22. “Журам шинэчлэн  батлах тухай”Сангийн сайдын тушаал №276 /2012.12.31/

А. Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагааны журам

Б. Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системд мөрдөх журам

 1. “Журам батлах тухай” Сангийн сайдын тушаал №294 /2012.12.28/ Төсвийн    ерөнхий, ахлах               нягтлан бодогчид тавигдах шаардлага, шалгуур журам
 2. “Журам батлах тухай”Сангийн сайдын №79 /201.03.29/ Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн журам
 3. “Журам батлах тухай”Сангийн сайдын тушаал №134 /2018.06.08/ Төсвийн захирагчийн төсөвт зохицуулалт хийх журам