Бүтэц зохион байгуулалт

Бүтэц зохион байгуулалт

2021 онд ажиллах бүтэц, орон тоо Д/д Албан тушаал Орон тоо, хүн 1 Албаны дарга

READ MORE