Үйл ажиллагааны чиглэл

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Үйл ажиллагааны зорилго: Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, төсвийн хөрөнгө, орлого, зарлага, хөтөлбөр, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад санхүүгийн

READ MORE